KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

DEMILEC SEALECTION® 500 PÓŁSZTYWNA PIANKA POLIURETANOWA W SPRAY‘U

 

CZĘŚĆ 1: INFORMACJE O PRODUKCIE I O PRODUCENCIE

PRODUCENT SKŁADNIKÓW CHEMICZNYCH PRODUKT
DEMILEC (USA) LLC 2925 Galleria Dr. Foam Plastic Arlington, TX 76011 Tel.: (817) 640-4900 Fax: (817) 633-2000 e-mail: info@sealection500.com Telefon w sytuacjach nagłych: 1-877-DEMILEC lub CANUTEC: (613)996-6666 Nazwa handlowa: Nazwa chemiczna: Rodzina chemiczna: Klasyfikacja TDG: Brak regulacji Klasyfikacja WHIMS: Brak regulacji SEALECTION® 500 Półsztywny Uretan uretan

CZĘŚĆ 2: SKŁADNIKI

SKŁADNIKI % Nr CAS PEL wg OSHA (średnia ważona) 8h WHEEL (AIHA) (średnia ważona) 8h
Tworzywa uretanowe 100 9009-54-5 Nie notowane Nie notowane

 

CZĘŚĆ 3: DANE FIZYCZNE

Stan fizyczny: Półsztywne tworzywo sztuczne gąbczaste z otwartymi porami
Zapach: Neutralny
Gęstość: 0,45 do 0,5 pcf
Temp. topnienia: Nie dotyczy, materiał termoutwardzalny
Temp. rozkładu: >260°F
Maks. temp. obsługi 180°F
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalne
CZĘŚĆ 4: DANE DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA POŻAROWEGO I WYBUCHU
Temperatura samozapłonu: 1040°F,wg ASTM D 1929
Środek gaśniczy: Używać wody, proszku gaśniczego, dwutlenku węgla lub piany chemicznej
Sprzęt przeciwpożarowy: Z uwagi na to, że w wyniku pożaru mogą powstawać toksyczne produkty rozkładu chemicznego, należy nosić niezależny nadciśnieniowy aparat tlenowy
Niebezpieczne produkty rozkładu: W przypadku pożaru, tlenek węgla, dwutlenek węgla, związki
wodoru, halogenki i tlenki azotu.
CZĘŚĆ 5 DANE DOTYCZĄCE REAKTYWNOŚCI

Stabilność: Stabilna w normalnych warunkach

Niezgodność: Nieznana .

Niebezpieczne produkty rozkładu: W warunkach pożaru; tlenek węgla, dwutlenek węgla, związki wodoru, halogenki i tlenki azotu

Polimeryzacja: Brak

Właściwości korozyjne: Brak

Właściwości utleniające: Brak .

Odporność chemiczna: Stabilna w obecności większości rozpuszczalników znajdujących się w substancjach wiążących, materiałach bitumicznych, środkach konserwujących do drewna i uszczelniaczach

-Odporna na noże zawierające zmiękczacz, paliwo, olej mineralny, słabe kwasy i słabe zasady.

-Odporna na grzyby i mikroby

-Promienie UV powodują ciemnienie powierzchni pianki, a z czasem prowadzą do uszkodzenia tej powierzchni

CZĘŚĆ 6 DANE DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA

Drogi oddziaływania: Wziewnie, kontakt przez skórę, jedynie w przypadku powstania pyłu podczas cięcia.

Przedostanie się pyłu do oczu lub na skórę:Może powodować podrażnienie mechaniczne skóry i oczu.

Inhalacja pyłu: Może powodować podrażnienie układu oddechowego.

Połknięcie pyłu: W przypadku połknięcia może spowodować zakrztuszenie.

CZĘŚĆ 7 PIERWSZA POMOC

Po kontakcie z oczami:

Po kontakcie ze skórą:

 

Po inhalacji:

 

Połknięcie:

Spłukiwać wodą przez 15 minut.

Umyć z użyciem mydła i dokładnie spłukać. W razie wystąpienia objawów wyprowadzić osobę na świeże powietrze.

Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Jeżeli oddychanie jest utrudnione, podać tlen. Skonsultować się z lekarzem.

Nie zakłada się wpływu niekorzystnego w przypadku tej drogi oddziaływania.

CZĘŚĆ 8 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS POSTĘPOWANIA Z PREPARATEM

Ochrona oczu: Okulary ochronne podczas cięcia

Ochrona skóry: Odzież ochronna nie jest konieczna

Ochrona ukł. oddechowego: Maska przeciwpyłowa podczas cięcia

Wentylacja: Użyć odpowiedniej wentylacji, aby ograniczyć do minimum ekspozycję na działanie pyłu (poniżej 5mg/m3 wdychanego szkodliwego pyłu).

CZĘŚĆ 9 USUWANIE ODPADÎW

Usuwanie odpadów: Zgodnie z prawem federalnym, okręgowym lub miejscowym.

CZĘŚĆ 10 INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Prawidłowa nazwawysyłkowa: Półsztywna pianka uretanowa z tworzywa sztucznego

Główna klasa zagrożenia: Nie dotyczy

Wtórna klasa zagrożenia: Nie dotyczy

 

Wymagana etykieta: Nie

Wymagany plakat: Nie

Zawartość subst. trujących: Nie dotyczy

Kod NZ: Nie dotyczy

Nr rejestracyjny EPA: Nie dotyczy

Klasyfikacja TDG: Nie regulowane

CZĘŚĆ 11 - APROBATY

Przygotowała: Julija Sinanovic, chemik Zatwierdził: Dave Lall, Dyrektor Generalny Aktualna data wydania: grudzień, 2006