Zadanie:Podsumowanie ogólne badań pół-sztywnej pianki poliuretanowej Sealection 500

Opis produktu

Sealection 500 to izolacja termiczna i akustyczna natryskiwana na miejscu montażu, o niskiej gęstości, pół-sztywna, dwuskładnikowa pianka poliuretanowa. Izolacja jest przeznaczona do stosowania na ścianach, sufitach i podłogach, w miejscach, gdzie długotrwałe ściskanie nie wpływa na izolację.

Wykonane badania Badania typu i obliczenia dla izolacji Sealection 500 przeprowadzono zgodnie z podstawowymi wymogami (CUAP) uzyskania Europejskiej Aprobaty Technicznej. Wykonane badania obejmowały próby wymagane dla izolacji termicznej w celu zdeklarowania jej właściwości jako produktu do izolacji termicznej i akustycznej w UE, z wyjątkiem prób na obecność substancji niebezpiecznych1'.

Badania obejmowały następujące właściwości:

 • Przewodność cieplna, EN 12667

 • Obliczenie deklarowanej wartości lambda, EN ISO 10456

 • Wytrzymałość na ściskanie, EN 826

 • Wytrzymałość na rozciąganie równolegle do lic, EN 1608

 • Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do lic, EN 1607

 • Krótkotrwała absorpcja wody przy częściowym zanurzeniu, EN 1609, metoda B

 • Właściwości związane z przepuszczalnością pary, EN 12086, Zestawienie B

 • Stabilność wymiarowa, EN 1604

 • Ściśliwość, EN 12431

 • Sztywność dynamiczna, EN 29052-1

 • Rozwój korozji, CUAP, Aneks C

 • Odporność na grzyby pleśniowe, CUAP, Aneks B

 • Reakcja na ogień, materiał izolacyjny, EN 11925-2

 • Reakcja na ogień, pojemnik z płyty gipsowej wypełniony izolacją, EN 13823

! 1' Obecność substancji niebezpiecznych lub potwierdzenie, że produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych powinno być przedstawione przez producenta zgodnie z aktualną wiedzą techniczną, której metody oceny są stale rozwijane.

Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie wyników badań pianki izolacyjnej Sealection 500.

Właściwości Jednostki Wyniki (średnie)
Przewodność cieplna, EN 12667 W/mK 0,0336 (gęstość 10,5 kg/m3)
Obliczenie deklarowanej wartości lambda, EN ISO 10456 W/mK 0,0355
Krótkotrwała absorpcja wody, EN 1609 kg/m2 9,7
Opór pary wodnej, EN 12086 Przepuszczalność pary wodnej J m2sPa/kg kg/msPa l,6xl09 18,4 x 10 -12 10,7
Wytrzymałość na ściskanie, EN 826 kPa 4,8
Wytrzymałość na rozwarstwienie, EN 1607 kPa 10,5
Wytrzymałość na rozciąganie równolegle do lic, EN 1608 kPa 22,3
Reakcja na ogień, materiał izolacyjny, EN ISO 11925-2 Reakcja na ogień, płyta gipsowa-pojemnik wypełniony izolacją, EN 13823 (12 mm płyty gipsowe z przodu 12 mm płyta wiórowa, z tyłu, kołki drewniane 40 mm x 135 mm, grubość izolacji Sealection 500 ok. 135 mm, pojemnik wypełniony śrubami, pionowe i poziome połączenia) -F B-sl,d0
Gęstość, EN 1602 kg/m3 10,5
Stabilność wymiarowa, EN 1604 48 h/(+70 °C, 90 % RH), (długość, szerokość, grubość) 48 h( -20 °C ) (długość, szerokość, grubość) % % -1,24,-1,20,-0,76 0,06, -0,01,-0,30
Rozwój korozji, CUAP, Aneks C Powoduje białą korozję i niewielkie wżery na powierzchni blachy cynkowej 0,075 mm przy wilgotności 90 - 95 % RH. Powoduje zmianę koloru lecz brak wżerów na powierzchni blachy miedzianej
Sztywność dynamiczna, EN 29052-1 MN/mJ 3,9-4,1
Ściśliwość, EN 12431 % 24 (gęstość 9,6 kg/m3)
Okres użytkowy (próba pleśniowa),CUAP Aneks B, EN ISO 846 0= środek nie pożywny dla pleśni 1= dopuszcza tylko niewielki przyrost Ocena 0 lub 1 (bez dodania zarodników) oraz ocena 1 (z dodaniem zarodników)

Oświadczenie: wykonane badanie zapewniają wszystkie odnośne informacje o właściwościach izolacji, z wyjątkiem deklarowanej wartości lambda, która zostanie obliczona w późniejszym czasie.

Liisa Rautiainen Assessment Manager Kirsti Riipola Starszy Pracownik
Badawczy
OTRZYMUJĄ Wnioskodawca Oryginał